Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

08-521 Dęblin, Lubelskie
ul. Dywizjonu 303 nr 12, Zobacz na mapie
Tel: (81) 551-71-00
Fax: (81) 551-71-03
WWW: http://www.wsosp.deblin.pl
Email: sekretariatrektora@wsosp.deblin.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Studia wojskowe Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające stacjonarne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Studia cywilne Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

O UczelniWyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, znana na świecie jako dęblińska „Szkoła Orląt", nawiązuje do tradycji oficerskich szkół lotniczych, działających od 1918 roku. Oficerska Szkoła Lotnictwa powstała w Grudziądzu w listopadzie 1925 roku. Na przyznane wojsku w 1919 roku dęblińskie grunty, „Szkołę Orląt" przeniesiono 14 kwietnia 1927 roku. Od 1928 roku, już jako Szkoła Podchorążych Lotnictwa, rozpoczęła kształcenie kadr oficerskich, obserwatorów i pilotów. W czasie II wojny światowej polscy lotnicy, po wrześniowych bojach w kraju, walczyli na Zachodzie pod sztandarem Polskich Sił Powietrznych. Sztandar - relikwia, przechowywany w Sali Tradycji „Szkoły Orląt", jest świadectwem chwały polskich skrzydeł i jedności lotników polskich walczących na Zachodzie i Wschodzie. Dęblińscy wykładowcy i piloci - instruktorzy kontynuowali wojenne kształcenie kadr lotniczych w polskich szkołach pilotażu, między innymi w Hucknall i Newton. W kraju częściowo wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, 31 października 1944 roku wznowiono w Zamościu szkolenie lotnicze w Wojskowej Szkole Lotniczej Wojska Polskiego, którą 23 marca 1945 roku przeniesiono na dęblińskie lotniska. W 1968 roku Oficerską Szkołę Lotniczą przeformowano w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą, której absolwenci uzyskiwali wyższe wykształcenie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku przekształcono Szkołę w uczelnię o nazwie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Zachowując w wiecznej pamięci zapisany w kartach historii dorobek lotniczych pokoleń, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych działa na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa, kształcąc nowe pokolenia lotników oraz pomnażając dorobek naukowy i techniczny.

Historia uczelni


Miejscem stałej dyslokacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) jest Dęblin, położony w widłach rzek Wisły i Wieprza (około 100 km na południe od Warszawy). Wybrany obrazUkształtowanie doliny Wieprza i Wisły oraz otwarcie jej na południe powoduje, że panują tu korzystne warunki klimatyczne charakteryzujące się dużą ilością dni słonecznych i ciepłych, z małą ilością opadów atmosferycznych, co jest bardzo ważne dla lotnictwa.

Najstarsze źródła pisane, dotyczące Dęblina, sięgają końca XIV wieku. Była to typowa posiadłość rycerska, następnie szlachecka, a później magnacka. W 1726 r. na mocy ustawy sejmowej - dobra dęblińskie prawem nieograniczonej własności dostają się hr. Józefowi Wandalinowi Mniszchowi, marszałkowi wielkiemu koronnemu. Józef Mniszech czyni z Dęblina siedzibę rodu i w latach 1720-1740 buduje tu pałac w stylu saskiego rokoka. Głównym jego projektantem i budowniczym jest architekt królewski Antoni Fontana.

Około roku 1780 następuje przebudowa pałacu.Pod wpływem nowej architektury klasycystycznej stara rezydencja dęblińska zmienia się nie do poznania. Świetny planista i architekt Schuch zakłada wokół niej wspaniały angielski park z dużym stawem i wyspą, na której budowniczy pałacu wznosi mauzoleum na wzór łazienkowskiegWybrany obrazo grobowca Cecylii Metelli. Sam pałac zmienia gruntownie, dając mu zewnętrzną piękną szatę stylową, bramę reprezentacyjną i dwa okrągłe budynki, niby baszty strzegące wejścia do ogrodu i pałacu. Obecnie pałac pełni rolę ośrodka kultury w garnizonie.

Historia szkolnictwa lotniczego w Dęblinie zaczęła się w 1920 roku. Wtedy to, na urządzonym jeszcze przez Austriaków lotnisku, rozpoczęła kilkumiesięczną działalność Francuska Szkoła Pilotów. Instruktorzy francuscy kształcili dla potrzeb rodzącego się polskiego lotnictwa wojskowego pilotów i specjalistów lotniczych.

W 1921 roku w Ministerstwie Spraw Wojskowych powstała koncepcja wybudowania właśnie w Dęblinie centrum kształcenia dla tworzącego się polskiego lotnictwa wojskowego. Uczelnia została powołana w Grudziądzu w 1925 roku a w 1927 roku została przeniesiona do Dęblina, do nowo wybudowanych obiektów i budynków. Były one bardzo nowoczesne na miarę ówczesnej Europy i świata.

W okresie międzywojennym Szkoła istniała 14 lat. Wniosła ona szczególne zasługi w dzieło przygotowania kadr oficerskich polskiego lotnictwa wojskowego. Jej mury w latach 1927-1939 opuściło ponad 1000 obserwatorów i pilotów. Dzięki temu lotnictwo polskie pozyskało nowoczesną kadrę oficerską, wszechstronnie wykształconą i jednolitą pod względem ideowo-moralnym.

Autorytet Szkoły w tym okresie został ugruntowany dzięki lotniczym wyczynom i sukcesom jej wychowanków i instruktorów, którzy ustanowili szereg światowych rekordów w międzynarodowych zawodach lotniczych.

Wybrany obrazPor. pil. Bolesław ORLIŃSKI, kpt. pil. Stanisław SKARŻYŃSKI, por. pil. Franciszek ŻWIRKO, kpt. pil. Jerzy BAJAN, st. sierż. mech. Gustaw POKRZYWKA - to tylko niektóre nazwiska lotników, którzy umacniali pozycję polskiego lotnictwa sportowego i wojskowego oraz dęblińskiej „Alma Mater". Była ona (jak na ówczesne standardy) jedną z największych i najlepiej zorganizowanych szkół lotniczych w Europie. Sam Dęblin stanowił port lotniczy również na europejską skalę. Oprócz tego funkcjonował cały węzeł lotniskowy, w skład którego wchodziły obiekty w Zajezierzu, Gołębiu, Borowej i Ułężu. To ostatnie lotnisko zostało oddane do użytku w 1937r. Było ono nowoczesne i doskonale wyposażone. Od 1939r. szkolono na nim podchorążych w wyższym pilotażu.

W dn. 15.06.1939 r. podchorążowie III. rocznika dęblińskiej „Szkoły Orląt” w obliczu narastającego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec zostali skierowani do pułków lotniczych. Na pamiątkę tego wydarzenia  dzień 15 czerwca obchodzony jest w WSOSP jako Święto Szkoły.

W czasie II wojny światowej, na wszystkich jej frontach, walczyli dowódcy, wykładowcy i podchorążowie „Szkoły Orląt". To dzięki nim sława polskich skrzydeł i dęblińskiego „gniazda orląt" obiegła cały świat. Między innymi polskie dywizjony myśliwskie 303. i 302., powstałe w 1940 roku na ziemi angielskiej, były honorowane i odznaczane za osiągnięcia bojowe przez najwyższych dostojników alianckich.

Doskonałe wyszkolenie i przygotowanie taktyczne polskich pilotów dało efekty podczas walk w Polsce w 1939 roku, we Francji, Anglii, Włoszech, Afryce, Azji. Efekty działań lotników polskich były imponujące. Ponad 1000 samolotów zestrzelono napewno a ponad 2000 prawdopodobnie, ponad 280 uszkodzono, zniszczono 190 pocisków V-1, w tym 53 przez 315 Dywizjon Myśliwski „Dębliński".

Po wojnie, w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, uczelnia reaktywowała działalność wiosną  1945 roku. W latach 1947-68 funkcjonowała pod nazwą Oficerska Szkoła Lotnicza (OSL).

Kolejne roczniki absolwentów latały na coraz nowocześniejszym sprzęcie i wzorowo realizowały zadania stojąc na straży powietrznych granic Polski. Piloci - wychowankowie dęblińskiej „Szkoły Orląt" demonstrowali swoje umiejętności w toku licznych ćwiczeń i sprawdzianów ogniowych, a także w czasie zawodów użyteczno - bojowych organizowanych w poszczególnych rodzajach lotnictwa. Swoje mistrzowskie wyszkolenie i precyzję latania absolwenci Szkoły demonstrowali również na licznych pokazach lotniczych z okazji obchodów rocznic państwowych i wojskowych, wzbudzając podziw i zachwyt społeczeństwa.

W 1968 roku OSL otrzymała status wyższej uczelni i po 4 latach studiów prawo nadawania absolwentom tytułu inżyniera, jako Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza (WOSL). Pierwsza promocja inżynierów – pilotów – dowódców miała miejsce w 1971r. Jej prymusem został ppor. pil. inż. Ryszard Olszewski, Komendant – Rektor „Szkoły Orląt” w latach 1995-2000.

W 1994 roku nastąpiła kolejna reorganizacja i obecnie Uczelnia nosi nazwę Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (WSOSP). W procesie kształcenia teoretycznego, podchorążowie zobowiązani są do zaliczenia około 3,5 tysiąca godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń z przedmiotów ogólnowojskowych, ogólnokształcących i specjalistycznych, w efekcie czego, po zaliczeniu szkolenia praktycznego w powietrzu otrzymują tytuł inżyniera – dowódcy określonej specjalności. Przyjęty system studiów (jesień – zima: szkolenie teoretyczne, wiosna - lato: szkolenie praktyczne), zakłada rozpoczęcie szkolenia w powietrzu w II semestrze nauczania na samolocie podstawowym PZL-130 „Orlik”. W następnych latach podchorążowie wykonują loty na samolotach TS-11 „Iskra” oraz wg specjalności na śmigłowcu Mi-2 ( w przyszłości planuje się szkolenie na śmigłowcu SW-4). Absolwenci WSOSP na kierunku „pilot samolotu” mają uzyskać nalot ogólny 350 godzin, a na kierunku „pilot śmigłowca” – 250 godzin. Absolwenci kierunków naziemnych – „nawigator naprowadzania” i „kontroler ruchu lotniczego” odbywają praktyki w wyznaczonych jednostkach.

Od marca 2008 roku Szkoła prowadzi również Studia Podyplomowe na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka w specjalnościach:  "Zarządzanie Ruchem Lotniczym" i "Eksploatacja Statków Powietrznych".

Uczelnia, decyzją nr Z-63/Org/P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2008 roku z dniem 1 stycznia 2009 r. została podporządkowana bezpośrenio Ministrowi Obrony Narodowej.

Od roku akademickiego 2009/2010 Szkoła uruchamia cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w ramach  kierunku „Lotnictwo i Kosmonautyka” w następujących specjalnościach: pilotaż, awionika i zarządzanie ruchem lotniczym oraz stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe".

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł inżyniera, natomiast po ukończeniu studiów II stopnia absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera.


Władze Uczelni


Rektor  - Komendant

gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel

tel. 081 5517100

fax. 081 5517103

sekretariatrektora@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zastępca Komendanta

płk pil. dr Marek Bylinka

tel. 081 5517100

fax. 081 5517103

sekretariatrektora@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Prorektor ds. kształcenia i studenckich

dr inż. Michał Burek

tel. 081 5518185

prorektor_wsosp@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kanclerz

mgr Waldemar Bieniek

tel: 081 5517451

fax: 081 5517452

kanclerz_wsosp@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Baza dydaktyczna


WSOSP dysponuje bogatą bazą dydaktyczną i kulturalno-oświatową. Ogółem posiadamy 70 sal wykładowych, w tym.bd.jpg
      4 aule (910 miejsc: 530+250+60+70),
      31 ogólnych sal wykładowych,
      30 sal specjalistycznych,
      3 laboratoria specjalistyczne,
      4 laboratoria językowe,
       laboratorium komputerowe,
       laboratorium Obiektywnej Kontroli Lotu,
      3 symulatory lotów,
      Ośrodek szkolenia ratownictwa wysokościowo-lotniczego

Szkoła posiada również strzelnice pełnowymiarowe z wyposażeniem do kształcenia słuchaczy oraz kadry. Na terenie uczelni znajduje się również: 

1bd.jpg
     stadion z ośrodkiem sprawności fizycznej,
      zespół kortów tenisowych,
      basen kryty i otwarty,
      siłownia,
      3 sale gimnastyczne,
      9 boisk (do piłki siatkowej - 3, do piłki koszykowej - 4, do     piłki nożnej - 2),

na bazie których działają sekcje sportowe: lekkoatletyczna, pływacka, samoobrony, OSF, piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, tenisa stołowego i ziemnego.

 Główna baza dydaktyczna uczelni zlokalizowana jest w garnizonie Dęblin. Praktyczne szkolenie lotnicze realizowane jest w podległych ośrodkach w Dęblinie i Radomiu.


Studia podyplomowe


 1. Studia podyplomowe prowadzone są przez Wydział Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Dziekan Wydziału Lotnictwa, który jest organizatorem studiów oraz sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad studiami.
 3. Przyjęcie na studia następuje z chwilą umieszczenia na liście uczestników studiów i powiadomieniu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia.
 4. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, innych uczelni a także pracownicy instytucji państwowych.
 5. Zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć, w dni wolne od pracy – w soboty i niedziele (od godziny 09.00) i obejmują sześć zjazdów w semestrze.
 6. Ostatni zjazd w semestrze przeznaczony jest egzamin końcowy.
 7. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
 8. Uczestnicy studiów mają do dyspozycji księgozbiór Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
 9. Niestacjonarne studia podyplomowe są płatne. Wysokość czesnego ustala Senat Uczelni oraz podawana jest w zarządzeniu Komendanta – Rektora WSOSP.
 10. Absolwenci studiów, po spełnieniu wymogów dydaktycznych i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

ZASADY PRZYJĘĆ

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu osobistego
 • podanie o przyjęcie (link do pliku „podanie kwestionariusz.doc)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów  i zdanie egzaminów.
 • Wniesienie wymaganych opłat za studia.

OBSŁUGA STUDIÓW

Kierownik studiów:

dr inż. Stefan Krop

tel. (0 81) 551 74 92, MON 517 492    e-mail: s.krop@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat

tel. (0 81) 551 77 23, MON 517 723 e-mail: sekretariatwwn@wsosp.deblin.pl

 


Kontakt


Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ul. Dywizjonu 303 nr 12

08-521 Dęblin

NIP            5060034353

REGON    060059216


Sekretariat Rektora

tel. 81 5517100

fax. 81 5517103

e-mail: sekretariatrektora@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sekretariat Dziekana Wydziału Lotnictwa

tel. 81 5517423

fax. 81 5517417

e-mail: sekretariatdziekana@wsosp.deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rekrutacja

tel. 81 5517733 Studia wojskowe

tel. 81 5518811 Studia cywilne

 

Kanclerz

tel: 81 5517451

fax: 81 5517452

e-mail: kanclerz_wsosp@deblin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zamówienia publiczne

tel. 81 551 74 53